• (044) 222-88-32
 • (097) 785-36-96
Факти про ІВ
Успішні рекламні кампанії популярних ТМ
Корисне
 • Реєстрація торговельної марки в Україні і реєстрація торговельної марки за кордоном – окремі процедури
 • Для початку роботи достатньо повідомити назву ТМ, види діяльності по ній, данні особи-заявника, а також відправити логотип (за наявності)
 • Обсяг правової охорони торговельної марки визначається зазначеними у Свідоцтві зображенням та переліком класів
 • Держзбір за подання заявки на реєстрацію торговельної марки можливо сплатити протягом 2-х місяців від дати подання заявки

Реєстрація винаходів і корисних моделей

Якщо говорити мовою законодавця, винаходом, так само як і корисною моделлю, вважається результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об'єктом винаходу і корисної моделі можуть бути пристрої, речовини або процеси в будь-якій сфері технології.

Охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності га винахід (корисну модель) є патент, який видається на 20 років від дати подання заявки - для винаходів і на 10 років - для корисних моделей.

Підготовка документів для отримання патенту на винахід або корисну модель не тільки вимагає витрат великої кількості часу і знань у сфері інтелектуальної власності. Для цього потрібен чималий досвід роботи в даній сфері, а також, як правило, наявність спеціальної технічної освіти.

Саме тому у штаті нашого Агентства працює досвідчений патентознавець з 20-тирічним стажем роботи, який веде даний напрямок в Агентстві.

Так як же стати власником патенту на винахід або корисну модель? Важливо пам'ятати, що для винаходів і корисних моделей існують спеціальні критерії охороноздатності, тобто саме по собі наявність слів «у мене є якась ідея» зовсім недостатньо. Як мінімум, Ви повинні знати відповіді на такі питання, як: у чому полягає унікальність Вашого пристрою (речовини або процесу), якими поліпшеними якостями воно наділене в порівнянні з вже існуючими пристроями (речовинами або процесами) і т.п.

Критерії охороноздатності винаходів:

 1. новизна;
 2. винахідницький рівень;
 3. промислова придатність.

Критерії охороноздатності корисних моделей:

 1. новизна;
 2. промислова придатність.

Розглянемо їх детальніше.

Винаходи (корисні моделі) вважаються новими, якщо вони не є частиною рівня техніки. Причому рівень техніки включає в себе всі відомості, які стали загальновідомими у СВІТІ до дати подання заявки до Укрпатенту (або до дати пріоритету).
До того ж, весь рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі і міжнародної заявки, в якій зазначена Україна). Розкриття суті винаходу (корисної моделі), що приводить до того, що інформація про нього стає частиною рівня техніки, як правило, здійснюється шляхом: 1) опису рішення у формі документа, який буде опублікований, 2) опису рішення у словесній формі, яка повинна бути зроблено публічно, 3) публічного використання рішення будь-яким фахівцем у своїй галузі. Таким чином, найбільш суворий критерій новизни - абсолютна світова новизна.

Винаходи (і тільки) мають винахідницький рівень, якщо для фахівця він не очевидний, тобто явно не випливає із рівня техніки. Іншими словами, технічне рішення, що є суттю заявленого винаходу, має бути новим і відрізнятися від вже існуючих рішень. Воно повинно являти собою перехід на більш новий технологічний рівень.

З третім критерієм все просто: винаходи (корисні моделі) вважаються промислово придатними, якщо вони можуть бути використані у промисловості або в іншій сфері діяльності. Таким чином, пропоноване технічне рішення не може бути чисто теоретичним: скажімо, для виробу повинна існувати можливість його виробництва, для способу (процесу) - можливість його реалізації, застосування на практиці.

Ключове питання: відмінність корисної моделі від винаходу

Корисні моделі іноді називають малими винаходами. На відміну від винаходу до корисної моделі не пред’являється вимога винахідницького рівня. Це означає, що корисною моделлю може бути визнано будь-який пристрій, навіть цілком очевидне для фахівця, але, тим не менш, ніде не описане і не застосовується на практиці, тобто володіє світової новизною. Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) корисної моделі в Україні не проводиться, відповідальність за новизну заявляється технічного рішення покладається на заявника.

Отримати патент на корисну модель легше і дешевше, ніж патент на винахід. Корисна модель є досить зручним варіантом охорони розробок для малого і середнього бізнесу. Отримати патент на корисну модель можна приблизно через півроку після подання заявки в патентне відомство.

Оскільки кваліфікаційна експертиза заявок на корисні моделі не проводиться, чим пояснюється короткий термін отримання патенту, то це фактично дає можливість провести патентування таких технічні рішень, які не є новими. Важливо: така реєстрація є недобросовісною та вразливою. Отриманий недобросовісним шляхом патент на корисну модель може бути опротестований будь-якою зацікавленим особою!

Згідно із вищезазначеним Законом України, не визнаються патентоспроможними  технічні рішення, які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.

Не можуть одержати правову охорону як винаходи (корисні моделі):

 • Сорти рослин і породи тварин;
 • Біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, які не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;
 • Топографії інтегральних мікросхем;
 • Результати художнього конструювання.

У деяких країнах патентна охорона надається також не всім винаходам (корисним моделям), а саме:

 1. наукові методи, відкриття і теорії (Китай, КНДР, Малайзія, Монголія, Шрі-Ланка, Таїланд);
 2. способи лікування людей, тварин або рослин (Китай, Індія, Малайзія, Шрі-Ланка);
 3. фармацевтичні продукти (Китай, Індія, Південна Корея, Таїланд);
 4. схеми, правила і методи ведення бізнесу, виконання чисто інтелектуальних дій або методи проведення ігор (Китай, Малайзія, Монголія, Шрі-Ланка).

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу (корисної моделі). Формула є однією зі складових заявки (поряд із власне заявою, описом, рефератом та кресленнями) і являє собою коротку характеристику, яка має суть винаходу (корисної моделі).

Суб'єкти права власності на винахід (корисну модель):

 1. винахідник, автор промислового зразка;
 2. інші особи, які набули прав на винахід (корисну модель) за договором або на інших законних підставах.

Не визнаються винахідниками або авторами винаходу (корисної моделі) фізичні особи, які не внесли творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), а надали лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки.

Винахідникам і авторам корисної моделі належить право авторства, яке є невід’ємним правом і охороняється безстроково.

Майнові права інтелектуальної власності:

 1. право на використання винаходу (корисної моделі);
 2. виключне право дозволяти використання винаходу (корисної моделі), зокрема, видавати ліцензії;
 3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), зокрема, забороняти таке використання.

Перелік прав не є вичерпним.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) діють від дати, наступної за датою їх державної реєстрації (а не з дати подання заявки, як для торгових марок).

Право попереднього користування на винахід (корисну модель):
Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід (корисну модель) або до дати заявленого пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід (корисну модель) в Україні або здійснила справжню і серйозну підготовку для такого використання, має право на безкоштовне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід (корисна модель) або була здійснена велика і значна підготовка для такого використання.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

 1. виробництво продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропозиція продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) або інше введення його в цивільний оборот або зранені такого продукту в зазначених цілях;
 2. застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні.

Власник патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі).

 

Порушенням прав власника патенту є будь-яке посягання на права власника патенту і тягне за собою юридичну відповідальність.

На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Важливо знати, що вимагати поновлення прав власника патенту може за його згодою та особа, яка придбала ліцензію.

Таким чином, порушенням прав вважається виготовлення, застосування, продаж, а також ввезення запатентованої продукції або застосування запатентованого способу для виробництва, застосування, продажу або ввезення продукції, прямо отриманої цим способом без дозволу власника патенту.

Способи захисту прав:

Захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Юрисдикція судів поширюється на спори, що стосуються:

 1. авторства на винахід (корисну модель);
 2. встановлення факту використання винаходу (корисної моделі);
 3. встановлення власника патенту;
 4. порушення прав власника патенту;
 5. складання та виконання ліцензійних договорів;
 6. права попереднього користування;
 7. компенсації.